UPRAVA POLICIJE

Uprava policije vrši upravne, stručne i druge poslove na području Kantona koji se odnose na neposrednu provedbu Zakona i Ustava Kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine po pitanjima unutarnjih poslova, a naročito:

 

 •           zaštitu života, osobne  i imovinske sigurnosti  građana;
 •           poslove održavanja javnoga reda i mira;
 •           sprečavanje, otkrivanje i istrage kaznenih dijela i prekršaja iz mjerodavnosti Kantona;
 •            poslove u vezi sa održavanjem javnih skupova;
 •            poslove u vezi kontrole i reguliranja prometa;
 •            osiguranju određenih osoba i objekata Kantona;
 •            poslove i zadatke policije, osim poslova koji su u mjerodavnosti policije Federacije;
 •            poslove i zadatke policije koje Ministarstvu povjeri Federalno ministarstvo unutarnjih poslova;
 •            poslove i zadatke u vezi sa nabavkom, posjedovanjem i nošenjem oružja i streljiva;
 •            pračenje, usmjeravanje i usklađivanje rada policijskih uprava, naročito u poslovima i zadacima policije, a u složenijim slučajevima po potrebi i neposrednom peduzimanje mjera spriječavanja i otkrivanja kaznenih dijela, te pronalaženju i uhićenju njihovih počinitelja, pružanje strućne pomoći policijskim upravama, te obavljanje nadzora nad njihovim radom;
 •             planiranje i realiziranje stručnog osposobljavanja i  usavršavanja;
 •             prikupljanje i analize  informacija i podataka  o kaznenim djelima i prekršajima,   kao i o ukupnoj   sigurnosnoj situaciji  u Kantonu;
 •              vođenje statističkih i operativnih evidencija potrebnih za obavljanje zadataka  iz svoje mjerodavnosti  sukladno relevantnim zakonima i drugim propisima;
 •               pružanje pomoći radi otklanjanja posljedica u slučaju opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama i epidemijama;
 •               vođenju internih i stegovnih postupaka zbog povreda službene dužnosti;
 •               nadzoru i  kontroli rada policijskih službenika;
 •               pračenju primjene zakonskih i drugih propisa i predlaganje izmjena;
 •                raspisivanje i objavljivanje potraga;
 •         pružanju pomoći radi osiguravanja i obavljanja poslova i zadataka koji spadaju u mjerodavnost drugih državnih tijela i drugih pravnih osoba, kada oni na temelju zakona  vrše javne ovlasti i ako prigodom izvršenja tih poslova i zadataka naiđu na fizički otpor ili se takav otpor može utemeljeno očekivati;
 •               skrbljenju  o materijalno-tehničkom opremanju;
 •               analizi, pračenju i procjeni stanja u oblasti sigurnosti, osiguranju internog i eksternog informiranja i statističkog izvješćivanja o radu;
 •              suradnjiu sa pravosudnim, državnim i drugim tijelima i pravnim osobama; 
 •      pripremanju prijedloga ukupnog broja policijskih službenika u Upravi policije i mjerila za njezino popunjavanje;
 •               obavljanju i drugih poslova koji su joj Zakonom o unutarnjim poslovima, Zakonom o policijskim službenicima i drugim propisima stavljeni u mjerodavnost.