Rusmir Prohan  

Načelnik sektora krim policije 
 

pic4E
Ul. Aleja Konzula
Travnik
Federacija BiH
Bosna i Hercegovina
72270

telefon centrala 030 546 237
telephone-fax copy  

Načelnik sektora kriminalističke policije

 

·   rukovodi Sektorom i stara se o zakonitom, stručnom i pravovremenom obavljanju poslova i zadataka;

·        organizira obavljanje poslova i zadataka iz djelokruga rada Sektora;

·    prati i procjenjuje stanje iz oblasti kriminaliteta i s tim u vezi priprema analitičko-informativne materijale;

·   sudjeluje u procjeni operativnih podataka i saznanja i planiranju operativno-taktičkih mjera, značajnijih akcija i neposredno rukovodi izvršavanju takvih akcija;

·       prati i proučava ustroj i metodologiju rada kriminalističke policije i predlaže mjere za unapređenje;

·        prati primjenu zakonskih ovlasti u izvršavanju svakodnevnih poslova i zadataka i u slučaju zlouporabe poduzima odgovarajuće mjere;

·    stara se i neposredno sudjeluje u pripremi i provođenju programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja kriminalističke policije;

·        koordinira rad sa drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave policije;

·        stara se o kadrovskoj popunjenosti i materijalno-tehničkoj opremljenosti Sektora;

·      donosi programe i planove rada Sektora i priprema tekuća, periodična i godišnja izvješća o radu Sektora, kao i druge analitičko - informativne materijale;

·    sudjeluje u izradi prijedloga zakonskih i drugih propisa kojima se reguliraju poslovi i zadaci iz djelokruga rada policije;

·        postupa po predstavkama i pritužbama na rad policijskih službenika;

·        obavlja i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovoditelj.