VOZAČKA DOZVOLA

IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE

 • Zahtjev stranke za izdavanje vozačke dozvole na obrascu VD-1
 • Potrebnadokumentacija koja se prilaže uz zahtjevzaizdavanjevozačkedozvole:
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti osobe za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se traži vozačka dozvola, koje ne može biti starije od dvanaest mjeseci; 

  • uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se traži izdavanje vozačke dozvole;

  • dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu (uvidom u ličnu kartu);

  • dokaz o odobrenom boravku stranog državljanina;  dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole.

 • Propisi: Zakon o upravnom postupku („Sl. novine F BiH“, broj 2/98  i 48/98), Pravilnik o vozačkoj dozvoli („Sl. Glasnik BiH“, broj 13/07), Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama ("Službeni glasnik BiH”, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 i  48/10).

 

PRODUŽENJE VAŽENJA VOZAČKE DOZVOLE

 

 • Zahtjev stranke za produženje važenja vozačke dozvole na obrascu VD-1
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za produženje važenja vozačke dozvole:Propisi:Zakonoupravnompostupku („Sl. novineFBiH“, broj 2/98  i 48/98), Pravilnikovozačkojdozvoli („Sl. Glasnik BiH“, broj 13/07), Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama ("Službeni glasnik BiH”, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 i  48/10).
  • uz zahtjev za produženje važenja vozačke dozvole prilaže se vozačka dozvola čiji je rok važnosti istekao i dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole,

  • vozač motornog vozila kome je vozačka dozvola izdana sa kraćim rokom važenja mora uz zahtjev za produženje važenja vozačke dozvole priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom te kategorije ili podkategorije koje ne smije biti starije od šest mjeseci,

  • vozač kome je izdana vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D i podkategorije D1, prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole, uz zahtjev za produženje važenja vozačke dozvole, prilaže uvjerenje o zdrvastvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom te kategorije ili podkategorije koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

 

ZAMJENAVOZAČKEDOZVOLE

U slučajevima upisa nove kategorije ili podkategorijepromjene bilo kojeg podatka sadržanog vozačkoj dozvoli, te slučaju njenog oštećenja, dotrajalosti ili nestanka:

 • Zahtjev stranke za zamjenu vozačke dozvole
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za zamjenu vozačke dozvole:
  • uz zahtjev za zamjenu nestale vozačke dozvole, prilaže se dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole i dokaz da je ta osoba izvršila objavljivanje nestale vozačke dozvole kao nevažećeg dokumenta u "Službenom glasniku BiH" ili službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.   Nadležni organ u slučaju nestanka vozačke dozvole donosi rješenje kojim se vozačka dozvola poništava.

  • uz zahtjev za zamjenu dotrajale ili oštećene vozačke dozvole predaje se vozačka dozvola čija se zamjena traži i dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole.

 • Propisi:Zakonoupravnompostupku („Sl. novineFBiH“, broj 2/98  i 48/98), Pravilnikovozačkojdozvoli („Sl. Glasnik BiH“, broj 13/07), Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama ("Službeni glasnik BiH”, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 i  48/10).

 

ZAMJENA INOSTRANE VOZAČKE DOZVOLE

 • Zahtjev stranke za zamjenu inostrane vozačke dozvole na obrascu VD-1
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za zamjenu inostrane vozačke dozvole: inostranu vozačku dozvolu, prijevod inostrane vozačke dozvole ovjeren od strane sudskog prevodioca, dokaz da ta osoba posjeduje ličnu kartu državljana Bosne i Hercegovine, ličnu kartu za strance ili dokaz o odobrenom privremenom boravku, uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti osobe za upravljanje motornim vozilom one kategorije i podkategorije za koju se traži vozačka dozvola, a koje ne može biti starije od šest mjeseci i dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole. Inostrana vozačka dozvola iz čijeg se prijevoda teksta ne može zaključiti za koju kategoriju ili podkategoriju motornih vozila je izdata ili da li je istekao rok važenja, može se zamijeniti samo ako podnosilac zahtjeva priloži ispravu iz koje se vidi kojim motornim vozilom može da upravlja, odnosno da joj nije istekao rok važenja.
 • Propisi:Zakonoupravnompostupku („Sl. novineFBiH“, broj 2/98  i 48/98), Pravilnikovozačkojdozvoli („Sl. Glasnik BiH“, broj 13/07), Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama ("Službeni glasnik BiH”, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 i  48/10).