DRŽAVLJANSTVO

STICANJE DRŽAVLJANSTVA F BiH PO OSNOVU NATURALIZACIJE

 

 • Zahtjev stranke za sticanje državljanstva F BiH po osnovu naturalizacije na propisanom obrascu
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za sticanje državljanstva FBiH po osnovu naturalizacije:
  • izvod iz MKR-ih za podnosioca zahtjeva;
  • uvjerenje o državljanstvu matične države za lice koje je podnosilac zahtjeva;
  • uvjerenje o stalnom boravku na teritoriji Bosne i Hercegovine koje je izdalo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine – Služba za poslove sa strancima,
  • da ima prijavljen stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine u trajanju od najmanje osam godina prije podnošenja zahtjeva, od čega najmanje posljednje dvije godine na teritoriji Federacije BiH;
  • izjavu ovjerenu od nadležnog organa da poznaje jedan od službenih jezika Federacije;
  • izjavu ovjerenu od nadležnog organa o odricanju, odnosno prestanku ranijeg državljanstva nakon sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine i Federacije ako bilateralnim ugovorom nije drugačije predviđeno, s tim što se taj dokaz ne traži ako nije dozvoljeno ili se ne može razumno zahtijevati, što se utvrđuje u svakom konkretnom slučaju;
  • uvjerenje iz kaznene evidencije izdato od strane nadležnog organa koji vodi tu evidenciju po mjestu rođenja podnosioca zahtjeva, da nije osuđivan na kaznu zatvora za krivična djela sa predumišljajem na duže od tri godine u periodu od osam godina prije podnošenja zahtjeva;
  • ovjerena fotokopija putne isprave podnosioca zahtjeva;
  • izvod iz matične knjige vjenčanih ili dokaz o slobodnom bračnom stanju;
  • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od strane nadležnog suda prema mjestu stalnog boravka podnosioca zahtjeva;
  • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog organa iz zemlje porijekla podnosioca zahtjeva i
  • dokaz o uplaćenoj federalnoj administrativnoj taksi.

 

 • Propisi: Zakon o državljanstvu BiH (”Sl. glasnik BiH”, broj 13/99), Zakon o državljanstvu F BiH (”Sl. novine F BiH”, broj 43/01, 22/09,61/09 i 65/11) i Pravilnik o postupku sticanja i prestanka državljanstva F BiH, promjeni entitetskog državljanstva i naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih (”Sl. novine FBiH”, broj 108/12), Ugovor o dvojnom državljanstvu između BiH i Savezne Republike Jugoslavije (”Sl. glasnik BiH”, broj 4/03).

 

 

STICANJE DRŽAVLJANSTVA F BiH PO OSNOVU OLAKŠANE  NATURALIZACIJE

 • Zahtjev stranke za sticanje državljanstva F BiH po osnovu olakšane naturalizacije na propisanom obrascu
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za sticanje državljanstva FBiH po osnovu olakšane naturalizacije:

  • izvod iz MKR-ih za podnosioca zahtjeva;

  • izvod iz matične knjige vjenčanih;

  • uvjerenje o državljanstvu matične države lica koje je podnosilac zahtjeva;

  • uvjerenje o stalnom boravku na teritoriji BiH, izdato od strane Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine –Službe za poslove sa strancima da ima prijavljen stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine u trajanju od najmanje tri godine prije podnošenja  zahtjeva, od čega posljednju godinu na teritoriji Federacije BiH;

  • uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i Federacije bračnog partnera podnosioca zahtjeva;

  • izjavu ovjerenu od nadležnog organa o odricanju od ranijeg državljanstva nakon sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine i Federacije, ako bilateralnim ugovorom nije drugačije predviđeno, s tim da se izjava o odricanju i prestanku državljanstva ne zahtijeva ako to nije dozvoljeno ili se ne može razumno zahtijevati, što se utvrđuje u svakom konkretnom slučaju;

  • ovjerena fotokopija putne isprave za podnosioca zahtjeva; i

  • dokaz o uplaćenoj federalnoj administrativnoj taksi.

 

 

 • Propisi: Zakon o državljanstvu BiH (”Sl. glasnik BiH”, broj 13/99), Zakon o državljanstvu F BiH (”Sl. novine F BiH”, broj 43/01, 22/09,61/09 i 65/11) i Pravilnik o postupku sticanja i prestanka državljanstva F BiH, promjeni entitetskog državljanstva i naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih (”Sl. novine FBiH”, broj 108/12), Ugovor o dvojnom državljanstvu između BiH i Savezne Republike Jugoslavije (”Sl. glasnik BiH”, broj 4/03).

 

 

STICANJE DRŽAVLJANSTVA F BiH PO OSNOVU NATURALIZACIJE ZA DIJETE MLAĐE OD 18 GODINA

 • Zahtjev stranke za sticanje državljanstva F BiH po osnovu naturalizacije za dijete mlađe od 18 godina na propisanom obrascu
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za sticanje državljanstva FBiH po osnovu naturalizacije za dijete mlađe od 18 godina:

  • izvod iz MKR-ih djeteta;

  • uvjerenje o državljanstvu za dijete iz matične države;

  • izvod iz MKR-ih i dokaz o državljanstvu Federacije jednog od roditelja djeteta, koji je stekao državljanstvo Federacije nakon djetetovog rođenja;

  • dokaz o stalnom boravku djeteta na teritoriji Federacije, izdat od strane Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine – Službe za poslove sa strancima; i 

  • dokaz o uplati federalne administrativne takes, stranka je dužna uz zahtjev priložiti i izjavu ovjerenu od nadležnog organa da dijete starije od 14 godina pristaje na sticanje državljanstva Federacije.

 

 

 • Propisi: Zakon o državljanstvu BiH (”Sl. glasnik BiH”, broj 13/99), Zakon o državljanstvu F BiH (”Sl. novine F BiH”, broj 43/01, 22/09,61/09 i 65/11) i Pravilnik o postupku sticanja i prestanka državljanstva F BiH, promjeni entitetskog državljanstva i naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih (”Sl. novine FBiH”, broj 108/12), Ugovor o dvojnom državljanstvu između BiH i Savezne Republike Jugoslavije (”Sl. glasnik BiH”, broj 4/03).

 

 

STICANJE DRŽAVLJANSTVA F BiH PO OSNOVU MEĐUNARODNOG SPORAZUMA (UGOVOR O DVOJNOM DRŽAVLJANSTVU IZMEĐU BiH I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE)

 • Zahtjev stranke za sticanje državljanstva F BiH na propisanom obrascu
 • Potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za sticanje državljanstva FBiH:

  • izvod MKR-ih;

  • uvjerenje o državljanstvu Republike Srbije za podnosioca zahtjeva;

  • uvjerenje o boravku na teritoriji Bosne i Hercegovine izdato od strane nadležnog organa Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine za podnosioca zahtjeva;

  • ovjerena izjava o poštivanju pravnog poretka Bosne i Hercegovine i Federacije;

  • izvod iz matične knjige vjenčanih, odnosno dokaz o slobodnom bračnom stanju;

  • uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine bračnog partnera podnosioca zahtjeva ukoliko državljanstvo stiče po osnovu braka sa državljaninom Bosne i Hercegovine;

  • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka prema mjestu boravka u Bosni i Hercegovini za podnosioca zahtjeva;

  • uvjerenje iz kaznene evidencije izdato od nadležnog organa Republike Srbije po mjestu rođenja podnosioca zahtjeva;

  • ovjerena fotokopija putne isprave za podnosioca zahtjeva i

  • dokaz o uplaćenoj federalnoj administrativnoj taksi.

 

Prijem djece po osnovu navedenog ugovora stranka je uz zahtjev dužna priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • potvrdu o prijavi boravka za dijete na teritoriji Federacije;
  • izvod iz MKR-ih;
  • uvjerenje o državljanstvu za dijete matične države;
  • potvrdu iz škole ukoliko je dijete pohađa;
  • ovjerenu izjavu od nadležnog organa o saglasnosti drugog roditelja za prijem djeteta u državljanstvo;
  • ukoliko je dijete starije od 14 godina, potrebna je djetetova izjava ovjerena od  nadležnog organa da je saglasno za prijem državljanstva Federacije BiH

 

 

 • Propisi: Zakon o državljanstvu BiH (”Sl. glasnik BiH”, broj 13/99), Zakon o državljanstvu F BiH (”Sl. novine F BiH”, broj 43/01, 22/09,61/09 i 65/11) i Pravilnik o postupku sticanja i prestanka državljanstva F BiH, promjeni entitetskog državljanstva i naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih (”Sl. novine FBiH”, broj 108/12), Ugovor o dvojnom državljanstvu između BiH i Savezne Republike Jugoslavije (”Sl. glasnik BiH”, broj 4/03).

.